PAYE

Informacje ogólne

 

Każdy pracodawca musi używać systemu zwanego PAYE. Jest to część systemu HMRC służącego pobieraniu składek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz składek ubezpiczenia społecznego. Nowy pracodawca podlega zgłoszeniu HMRC, jeśli zamierza zatrudnić pracownika. 

 

Płatności i potrącenia

 

Płatności na rzecz pracowników to najczęściej wynagrodzenia, ale także dodatki do wynagrodzenia, bonusy, zasiłek chorobowy lub macierzyński. 

 

Od powyższych płatności pracodawca ma obowiązek pobrać zaliczkę na poczet podatku dochodowego oraz składki ubezpiczenia społecznego. 

 

 

O każdej zmianie należy informować HMRC. Szczególnie dotyczy to zmiany wysokości wynagrodzenia, adresu pracodawcy lub pracownika, zatrudnieniu nowego pracownika, rozwiązaniu umowy o pracę itd. Należy także przechowywać wszelką dokumentację dotycząca wysokości wypłaconych wynagrodzeń, pobranych zaliczek na podatek dochodowy, skłądek ubezpiczenia społecznego, przesłanych zeznań a także kodów podatkowych pracowników.